รู้จักวัคซีนทางเลือกของลูกน้อย
ในช่วงแรกเกิด ลูกน้อยยังมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำ คุณพ่อแม่ยังต้องคอยเฝ้าระวังป้องกัน และดูแลลูกน้อยอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะการรับวัคซีนพื้นฐาน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือวัคซีนอื่นๆ ซึ่งเป็นหนึ่งวิธีในการสร้างเสริมสร้างสุขภาพลูกน้อย ที่นอกเหนือจากภูมิคุ้มกันเบื้องต้น ที่ได้รับจากน้ำแม่ในช่วง 6 เดือนแรก สำหรับวัคซีนพื้นฐาน ตามที่กระทรวงฯ กำหนดให้ลูกน้อย คุณพ่อคุณแม่ย่อมรู้จักในเบื้องต้นดีอยู่แล้ว แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาวัคซีนชนิดอื่นๆ ขึ้นมา เพื่อเป็นทางเลือก ซึ่งอาจให้เสริมหรือทดแทนได้ คุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องอัพเดท ทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ก่อนตัดสินใจเลือกใช้วัคซีนค่ะ
 
วัคซีนฮิบ
                แม้จะพบโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็กเล็กได้น้อย แต่ก็เป็นโรคที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ทำให้เด็กเกิดสมองพิการ กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อฮิบ คือเด็กที่อยู่รวมกันอย่างแออัด หรือมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ที่ไม่มีม้าม
กรณีที่ต้องการฉีด แนะนำให้ฉีด 3 ครั้ง ควรเริ่มต้นเมื่ออายุ 2, 4 และ 6 เดือน หากเริ่มฉีดครั้งแรกเมื่อที่อายุ  6-12 เดือน ให้ฉีด2 ครั้ง ห่างกัน 2 เดือน และหากเริ่มฉีดที่อายุ 1 ปีขึ้นไปให้ฉีดเข็มเดียว แต่หลังอายุ 2 ปี เด็กมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อฮิบน้อยมาก ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีน
วัคซีนอีสุกอีใส
เด็กเล็กที่เป็นโรคอีสุกอีใส อาจมีไข้และตุ่มน้อย อาการของโรคไม่รุนแรง ยกเว้นในเด็กแรกเกิดช่วง 7 วันแรกที่อาจได้รับอันตรายจากโรค
                วัคซีนอีสุกอีใสเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป โดยฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือเข้ากล้ามเนื้อ อายุน้อยกว่า 13 ปี ฉีดครั้งเดียว หากอายุมากกว่า 13 ปี ให้ฉีด 2 เข็มห่างกัน 1 เดือน
 
วัคซีนตับอักเสบเอ
                เชื้อตับอักเสบเอ เป็นไวรัสที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเบื่ออาหาร ตัวเหลือง ตาเหลืองหรือที่เรียกว่า ‘ดีซ่าน’เชื้อสามารถแพร่กระจายโดยผ่านอุจจาระ และอาจไปปนเปื้อนกับอาหารหรือน้ำดื่ม โรคมักจะมีความรุนแรงมากในผู้ใหญ่ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคการติดเชื้อในเด็กเล็กอาการไม่รุนแรงมาก แต่สามารถแพร่เชื้อไปยังคนอื่นๆ ได้
                แนะนำให้ฉีดวัคซีนตับอักเสบเอ ในเด็กที่อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยฉีด 2 เข็มห่างกัน 6 – 12 เดือน
 
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
                เชื้อไข้หวัดใหญ่เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่ การใช้วัคซีนสำหรับเด็กเล็ก 6 ดือน - 2 ปีอาจช่วยลดการเกิดโรคหูชั้นกลางอักเสบและโรคปอดอักเสบ
หากพิจารณาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ก็สามารถเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ถ้าอายุน้อยกว่า 9 ปีไม่เคยฉีดมาก่อน ในปีแรกให้ฉีด 2 เข็ม โดยห่างกัน 1 เดือน
 
วัคซีนนิวโมคอคคัส
วัคซีนนิวโมคอคคัส ชนิดคอนจูเกต ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับเด็ก ป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ให้ในเด็กที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง
โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ จำนวน 3 ครั้ง เมื่ออายุ 2, 4 และ 6 เดือน และกระตุ้นซ้ำ
เมื่ออายุ 12-15 เดือน เด็กอายุ 7-11 เดือน ให้ฉีด  2 ครั้งห่างกัน 2 เดือน และกระตุ้นซ้ำที่อายุ 12 – 15เดือน
 
วัคซีนโรตา
เชื้อไวรัสโรตา เป็นสาเหตุสำคัญ ของโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี อาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำ มีอาการรุนแรงถึงขั้น ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
วัคซีนโรตา เป็นวัคซีนที่ช่วยลดความรุนแรงของโรค ให้ครั้งแรกเมื่ออายุ 6-12 สัปดาห์และอีก 2 ครั้งห่างกันไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ แต่วัคซีนชนิดนี้ก็มีข้อห้าม สำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ไม่แนะนำให้รับวัคซีนนอกเหนือจากช่วงอายุที่แนะนำ โดยเฉพาะถ้าเป็นการให้ครั้งแรก เพราะเสี่ยงต่อการเกิดโรคลำไส้กลืนกัน
 
แม้ว่าวัคซีนที่กล่าวมา เป็นวัคซีนที่มีประโยชน์ ช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดโรคแต่เนื่องจากวัคซีนมีราคาแพง คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียงค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง ก่อนตัดสินใจเลือกใช้ ควรขอคำแนะนำจากแพทย์ ความจำเป็น สภาพแวดล้อมที่ลูกอยู่ และความพร้อมทางการเงินของครอบครัวค่ะ
 
อ้างอิงข้อมูล : สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย